අපේ ආදර්ශ පාඨය

දැනුම ලබා දිනුම ගෙනෙමු.

 

අපේ දැක්ම

ප්‍රදේශයේ පාසල් අතර සෑම අංශයකින්ම විශිෂ්ටතම පාසල වීම.

 

අපේ මෙහෙවර

දැනුම හා දිනුම සොයා යන අතර අළුත් ලොවක් ගොඩනගන්නට සක්‍රීයව දායක වන නව පරපුරක් බිහි කිරීම.

G/Haththaka Maha Vidyalaya

 

 

 

අපේ පාසල් ගීය

දින දින දෙස බස රැස නංවා - මොහඳුර බිඳ විදු එළි දල්වා

අප හද ඔද තෙද බැති නැංවූ - හත්තක මහ විදුහල් මෑණී....

නිල් ලොව දුටු නෙත් ලොවම සරන්නට - වැලි කැට ගැරු අත් දෙරණ දරන්නට

දක්නට හැම මිනිසකු කය දුවනා - රතු ගණ රුධිරය එකවාගේ

අප නෙත් පෑදූ අප සිත් සෑදූ - ඔබ පා නමදිමු හද බැතිනී.......

යුගයෙන් යුගයට දරුවන් දිනු විට - ගුණයෙන් දැනුමෙන් හැ ඟුමින් පිරිපුන්

සුරුවන් විරුවන් පඬුවන් බිහි කොට - ඔබ අප දෙරණට සෙත දේවා

අප නෙත් පෑදූ අප සිත් සෑදූ - ඔබ පා නමදිමු හද බැතිනී........

දින දින..........


අපේ පාසල් ලාංඡනයේ අරුත

හිරුගේ ඔද තෙද හා

ඳුගේ සිසිලස උකහා ගනිමින්

තිර අදිටනින්,

සෞභාග් හා සශ්රීකත්වය සොයා

පිවිතුරු ඟක් ඔස්සේ

විදු නැණ පහන් දල්වා

අවිදු අඳුර දුරු කොට

දැහැමින් සෙමෙන්

දැනුම ලබා - දිනුම ගෙනෙමු.